ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


Γενικές Προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

Α. Ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Τα ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οργανώνονται από τον ίδιο το διαχειριστή των συσκευασιών με την υποχρέωση της εγγυοδοσίας.

Η έγκριση ενός συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ή μέχρι την λειτουργία του από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), μετά από κατάθεση, από πλευράς των ενδιαφερομένων, φακέλων με τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία:

 1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

 2. Στοιχεία που αφορούν στον διαχειριστή συσκευασιών.
  Συγκεκριμένα:
  • Πλήρη στοιχεία του διαχειριστή συσκευασιών, ο οποίος υποβάλλει ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
  • Είδος συσκευασιών και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά, εισαγόμενες και εγχώριας παραγωγής (ξεχωριστή αναφορά) για την τελευταία τριετία. Ο συσκευαστής επιπλέον να αναφέρει το είδος και τις ποσότητες των αγαθών που συσκευάζει (ανά έτος την τελευταία τριετία)
  • Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.
 1. Σκοπός – στόχοι του ατομικού συστήματος
  Θα πρέπει να αναλύεται ο σκοπός και να αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον να γίνεται αναφορά στις μεθόδους (συνοπτικά) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων (στο σύνολο και ανά υλικό).
 2. Εμβέλεια του συστήματος
  Θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, στην πυκνότητα πληθυσμού κ.ά.
  Ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται για τις περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

 3. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
  Η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.
  Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα: α) με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/824/17-5-96 (ΦΕΚ 1016Β), β) με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και γ) τους διαχρονικούς στόχους.

 4. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  • Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
  • Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Μεθοδολογία υλοποίησης
  • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού
  • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του συστήματος -περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση- αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας κ.ά.
  • Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας
  • Οικονομικά στοιχεία.

 5. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης.
 6. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Β. Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Η έγκριση ενός συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ή μέχρι την λειτουργία του από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), μετά από κατάθεση, από πλευράς των ενδιαφερομένων, φακέλων με τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία:

 1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

 2. Στοιχεία που αφορούν στους συμμετέχοντες διαχειριστές συσκευασιών. Συγκεκριμένα:
  • Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων διαχειριστών συσκευασιών στο προτεινόμενο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
  • Είδος συσκευασιών και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά, εισαγόμενες και εγχώριας παραγωγής (ξεχωριστή αναφορά) ανά συμμετέχοντα διαχειριστή (για την τελευταία τριετία) και στο σύνολό του συστήματος. Οι συσκευαστές επιπλέον να αναφέρουν το είδος και τις ποσότητες των αγαθών που συσκευάζουν (ανά έτος την τελευταία τριετία)
  • Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.
 3. Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
  Θα πρέπει να αναλύεται ο σκοπός και να αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις μεθόδους (συνοπτικά) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων (στο σύνολο και ανά υλικό).

 4. Εμβέλεια του συστήματος
  Θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, στην πυκνότητα πληθυσμού κ.ά.
  Ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται για τις περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

 5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
  Η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.
  Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα: α) με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/824/17-5-96 (ΦΕΚ 1016Β), β) με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και γ) τους διαχρονικούς στόχους.

 6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
  • Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Μεθοδολογία υλοποίησης
  • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού
  • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του συστήματος - περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας κ.ά.
  • Περιγραφή τυχόν συστήματος εγγυοδοσίας
  • Ανάλυση του τρόπου προσδιορισμού της χρηματικής εισφοράς και ακριβής καθορισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων. Βασικά κριτήρια αποτελούν: α) ο όγκος και το βάρος της συσκευασίας, β) η ποσότητα και η σύνθεση των παραγομένων αποβλήτων και γ) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών
  • Οικονομικά στοιχεία του συστήματος όπως, περιγραφή της διάρθρωσης των κεφαλαίων του συστήματος, περιγραφή του επενδυτικού προγράμματος, προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα κλπ.
   Επίσης σε περίπτωση που προβλέπεται τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει να προσκομίζεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από επίσημο τραπεζικό φορέα για χρηματοδότηση.
   Επιπλέον θα πρέπει το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συστήματος και το μετοχικό του κεφάλαιο να είναι μεγαλύτερο από τα μακροπρόθεσμα δάνεια του.
  • Κριτήρια βιωσιμότητας.

 7. Αντίγραφα συμβάσεων των συμμετεχόντων στο σύστημα διαχειριστών και προσύμφωνα για τους λοιπούς συμμετέχοντες.

 8. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Σημειώνεται ότι η έγκριση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παραγράφου γ1 του άρθρου 7 του Νόμου 2939/01, που αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης πρέπει να μην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και να μην βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών.
Επίσης οι μετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις ή παραβιάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.