ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009

Φορητές Η.Σ και συσσωρευτές:

Η.Σ και συσσωρευτές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για προσωπική ή επιστημονική χρήση

Επισημαίνεται ότι στη νέα οδηγία 2006/66 για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τίθεται νέος ορισμός για τις φορητές ΗΣ και συσσωρευτές και συγκεκριμένα:
«φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής»: κάθε ηλεκτρική στήλη, στοιχεία – κουμπιά, συστοιχία ή συσσωρευτής:

  1. που είναι σφραγισμένη, και
  2. χειρομεταφερόμενη, και
  3. δεν είναι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων