ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


Οδηγία 93/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1993 περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 264 της 23/10/1993 σ. 0051 - 0052

ΟΔΗΓΙΑ 93/86/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 1993 περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 18,
την οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (3), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας:

ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι λεπτομερείς κανόνες για το σύστημα επισήμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ-
ότι δεν απαιτείται να προβλεφθεί η επισήμανση των συσκευών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ προβλέπεται συγκεκριμένο σύστημα ενημέρωσης για τις συσκευές από τις οποίες δεν είναι ευχερής η εκ μέρους του καταναλωτή αφαίρεση της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή-
ότι ενδείκνυται να προβλεφθεί ένα σύμβολο το οποίο να υποδηλώνει σαφώς ότι οι ηλεκτρικές στήλες ή οι συσσωρευτές που καλύπτονται από την οδηγία 91/157/ΕΟΚ πρέπει να προσκομίζονται ξεχωριστά από τα άλλα αστικά απορρίμματα-
ότι η χρησιμοποίηση του εν λόγω συμβόλου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που καλύπτονται από την οδηγία 91/157/ΕΟΚ πρέπει να προστατευθεί-
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες του συστήματος επισήμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία που έχουν εισαχθεί ή έχουν κατασκευασθεί για να πωληθούν στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 1994.

2. Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και που έχουν εισαχθεί ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο χωρίς τα σύμβολα που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 2

Το σύμβολο σχετικά με την ένδειξη ξεχωριστής αποκομιδής συνίσταται σε κυλιόμενο κάδο διαγεγραμμένο με σταυρό σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα σχήματα:
Η επιλογή του συμβόλου προς χρησιμοποίηση στις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που αναφέρονται στην οδηγία 91/157/ΕΟΚ πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο για τη σήμανση όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας. Η χρησιμοποίηση του ενός ή του άλλου συμβόλου θεωρείται ισότιμη στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό ως προς την σημασία των δύο συμβόλων και προβλέπουν στις εθνικές διατάξεις τους το ίδιο καθεστώς όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που καλύπτονται από την οδηγία 91/157/ΕΟΚ. Η χρησιμοποίηση του ενός ή του άλλου συμβόλου δεν πρέπει να συνιστά ούτε μέσο αυθαίρετης διάκρισης ούτε συγκαλυμμένο εμπόδιο στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 3

Το σύμβολο σχετικά με την ένδειξη της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα συνίσταται στο χημικό σύμβολο του επίμαχου μετάλλου, δηλαδή Hg (υδράργυρος), Cd (κάδμιο) ή Pb (μόλυβδος), ανάλογα με την κατηγορία των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

1. Το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 2 καλύπτει το 3 % της επιφάνειας της μεγαλύτερης πλευράς της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή, με μέγιστες διαστάσεις 5 cm x 5 cm. Για τις κυλινδρικές στήλες, το σύμβολο καλύπτει το 3 % της μισής επιφάνειας του κυλίνδρου και έχει μέγιστες διαστάσεις 5 cm x 5 cm.

Εάν το μέγεθος της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή είναι τέτοιο ώστε η επιφάνεια του συμβόλου να είναι μικρότερη από 0,5 cm x 0,5 cm, δεν απαιτείται η επισήμανση της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή αλλά στη συσκευασία τυπώνεται σύμβολο διαστάσεων 1 cm x 1 cm.

2. Το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 3 τυπώνεται κάτω από το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 2. Το μέγεθός του είναι τουλάχιστον ίσο με το ένα τέταρτο της επιφάνειας του συμβόλου που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τα σύμβολα τυπώνονται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η επισήμανση να διενεργείται, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, από τον κατασκευαστή ή από τον εγκατεστημένο στο κράτος μέλος αντιπρόσωπό του ή, ελλείψει αυτών, από τον υπεύθυνο για την διάθεση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην εθνική αγορά.

Άρθρο 6

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, ειδικότερα, η συμμόρφωση με τη χρήση των συμβόλων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, και προσδιορίζει τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων που έχουν θεσπιστεί προς συμμόρφωση με αυτή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσματικό, ανάλογο και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1993. Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48. (3) ΕΕ αριθ. L 78 της 26. 3. 1991, σ. 38.