ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009

Μεταχειρισμένα ελαστικά

Με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) καθορίζονται τα μέτρα και η όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ. οικ.106157 ΦΕΚ 1145Β/2004) η σύσταση του συλλογικού συστήματος ECO-ELASTIKA, που έχει αναλάβει την οργάνωση της συλλογής, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα.

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά συλλέγονται και είτε ανακυκλώνονται (παραγωγή τρίμματος ελαστικού) είτε αξιοποιούνται ενεργειακά.

Η ECO-ELASTIKA έχει πανελλαδική κάλυψη, οι δε ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέχθηκαν το 2008 ανέρχονται σε περίπου 52.230 τόνους ή ποσοστό 96% των παλαιών ελαστικών περίπου που απορρίπτονται ετησίως στην χώρα μας.

Από τις ετήσιες συλλεχθείσες ποσότητες ανακυκλώνεται ποσοστό 83,5 % (43957,28 τόνοι), αξιοποιείται ποσοστό 15,3% περίπου (8.066,61 τόνοι), ενώ είναι αποθηκευμένο με σκοπό να οδηγηθεί προς εξαγωγή για επαναχρησιμοποίηση ποσοστό 0,5 % (282,21 τόνοι ) των συλλεχθέντων. Τα ποσοστά αξιοποίησης – ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Σήμερα λειτουργούν 8 μονάδες επεξεργασίας ελαστικού (δύο στην Αττική και από μία στην Φθιώτιδα, στα Οινόφυτα, στην Κομοτηνή, στην Πάτρα, στη Λάρισα και στην Πέλλα) και μία (1) μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης (ΤΙΤΑΝ- Αττική).