ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το αργότερο έως τις 31/12/2006 πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ετησίως.

 

Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ
( έως 31-12-2006)

κατηγορίες ΑΗΗΕ
ανακύκλωση
(μέσο βάρος/συσκευή)
αξιοποίηση
(μέσο βάρος/συσκευή)
Μεγάλες οικιακές συσκευές
75 %
80%
Συσκευές αυτόματης διανομής
75 %
80%
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
65%
75%
Καταναλωτικά είδη
65%
75%
Μικρές οικιακές συσκευές
50%
70%
Φωτιστικά είδη
50%
70%
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
50%
70%
Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
50%
70%
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
50%
70%
λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου
80%
70%