ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


Διάθεση στην αγορά

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 117/2004 ισχύουν για προϊόντα που κατασκευάζονται στη χώρα από 1η Ιουλίου 2006, για είδη που εισάγονται από 1η Ιουλίου 2006 από τρίτες χώρες και για είδη που εισάγονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διατίθενται στην κοινοτική αγορά για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 2006.

Ένα προϊόν διατίθεται για πρώτη φορά στην κοινοτική αγορά όταν μεταφέρεται από το στάδιο κατασκευής με σκοπό την διανομή ή την χρήση στην κοινοτική αγορά.

Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα, προς το εγκατεστημένο στην Κοινότητα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διανομή του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. Η μεταφορά μπορεί επίσης να γίνει άμεσα από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα προς τον τελικό καταναλωτή ή χρήστη. Το προϊόν θεωρείται ότι έχει μεταφερθεί όταν έχει γίνει είτε η παράδοση στην πράξη είτε η μεταφορά ιδιοκτησίας. Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνεται έναντι πληρωμής ή δωρεάν και μπορεί να βασίζεται σε οποιουδήποτε τύπου νομικό μέσο. Κατά συνέπεια, μεταφορά προϊόντος θεωρείται ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα , στις περιπτώσεις πωλήσεως, δανεισμού, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και δώρου.

Η διάθεση στην αγορά θεωρείται ότι δεν έχει συμβεί όταν:

Ο εισαγωγέας συναρμολογεί, συσκευάζει, επεξεργάζεται ή επισημαίνει προκατασκευασμένα προϊόντα προκειμένου αυτά να διατεθούν στην ελληνική αγορά υπό την ονομασία του ή σε περιπτώσεις όπου τροποποιεί ουσιαστικά ή αλλάζει την προτιθέμενη χρήση του προϊόντος.

Το προϊόν δεν έχει λάβει άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας από το τελωνείο ή έχει τεθεί υπό τελωνειακή διαδικασία (π.χ. διαμετακόμιση, αποθήκευση ή προσωρινή εισαγωγή) ή ευρίσκεται σε ελεύθερη ζώνη.

Κατασκευάζεται στη χώρα με σκοπό την εξαγωγή του σε τρίτη χώρα