ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανέρχονται σε αρκετά εκατ. τόνους ετησίως (περίπου 4.5 εκτ. τόνους το έτος 2002). Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.

Το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ) έχει προωθήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται τόσο στα απόβλητα που δημιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:

  • Συστημάτων επαναχρησιμοποίησης, καθώς και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών
  • Της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικό μέσο αξιοποίησης τους
  • Στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες εργασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, καθώς και μεσοπρό0θεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων.
  • Στην πρόβλεψη μέτρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της συμμετοχής τους στην ευθύνη
  • Στην καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του κοινού για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ

Στο Α΄ Κεφάλαιο του σχεδίου ΠΔ καθορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής και περιλαμβάνονται οι ορισμοί που εξυπηρετούν τους σκοπούς του προτεινόμενου ΠΔ.
Στο Β΄ Κεφάλαιο του σχεδίου ΠΔ περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και ειδικότερα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών, ενώ στο άρθρο 9 προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ).
Το Κεφάλαιο Γ΄ του σχεδίου ΠΔ περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Ειδικότερα στα άρθρα 10 και 11 περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή / μεταφορά και την επεξεργασία / αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, αντιστοίχως και στο άρθρο 12 καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.
Στο τελευταίο Κεφάλαιο του σχεδίου (Κεφάλαιο Δ) διατυπώνονται οι τελικές διατάξεις του Σχεδίου ΠΔ που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού, στην υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές στην αρμόδια αρχή, στους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων του εν λόγω διατάγματος και στην επιβολή κυρώσεων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά παράβαση του προτεινόμενου διατάγματος.

Η αναγκαιότητα της οργάνωσης και ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης των υλικών που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2939/01 και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο κατ’ εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου σχεδίου ΠΔ, εκφράζεται και μέσα από το Παράρτημα ΙΙ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909 Β)

Επισημαίνεται ότι υπόχρεοι σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ διαχειριστές ΑΕΚΚ έχουν ήδη υποβάλλει προς αξιολόγηση, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 23 του ν. 2939/01, φακέλους υποψηφίων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί από την ΕΠΕΔ, θετικά, δεκατέσσερα (14) υποψήφια συστήματα. Τα υποψήφια συστήματα σύμφωνα με το σχεδιασμό τους καλύπτουν γεωγραφικά τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τους Νομούς Λάρισας, Σάμου, Λακωνίας & Μεσσηνίας.

Οι γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ αναφέρονται στα Παρατήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ του σχεδίου ΠΔ, αντιστοίχως.