ενημρωση: 22/05/2012


Το Γραφεο Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν και λλων Προντων (ΓΕΔΣΑΠ) της Διεθυνσης Περιβαλλοντικο Σχεδιασμο του ΥΠΕΚΑ χει τις εξς αρμοδιτητες:

1. Εποπτεα και λεγχο του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Επισημανεται τι ο Ε.Ο.ΑΝ. (πρην ΕΟΕΔΣΑΠ) εναι μη κερδοσκοπικο χαρακτρα Ν.Π.Ι.Δ, αρμδιο για το σχεδιασμ και την εφαρμογ της πολιτικς για την εναλλακτικ διαχεριση των συσκευασιν και των «λλων προντων». (ρθρο 24 του Νμου 2939/2001 πως τροποποιθηκε και ισχει)

2. Σνταξη και υποβολ Εθνικν Εκθσεων / Ερωτηματολογων για τα απβλητα που εντσσονται στην εναλλακτικ διαχεριση προς την Ευρωπακ Επιτροπ (Eurostat και Γενικ Διεθυνση Περιβλλοντος) Οι εν λγω εκθσεις – ερωτηματολγια αφορον: Συσκευασες – Απβλητα συσκευασας, Οχματα Τλους Κκλου Ζως, Απβλητα Ηλεκτρικο και Ηλεκτρονικο Εξοπλισμο, Ηλεκτρικς Στλες και Συσσωρευτς, Απβλητα Λιπαντικν Ελαων

3. Παρακολοθηση νομοθεσας σε ευρωπακ εππεδο για την αναθερηση και δημιουργα κοινοτικς νομοθεσας αναφορικ με τη διαχεριση ρευμτων αποβλτων που εντσσονται στην εναλλακτικ διαχεριση (πεδο εφαρμογς ν. 2939/01)

4. Εξταση μελετν για τη συλλογ – μεταφορ επικινδνων αποβλτων που εντσσονται στην εναλλακτικ διαχεριση και σνταξη αποφσεων γκρισης ρων αδεας για τη δραστηριτητα αυτ

5. κδοση αδειν εισαγωγν / εξαγωγν αποβλτων που εντσσονται στη εναλλακτικ διαχεριση κατεφαρμογ του Κανονισμο 1013/2006/ΕΚΕξταση θεμτων για την ανακκλωση των πλοων και συμμετοχ στις διαδικασες για την διαμρφωση σχετικς νομοθεσας σε διεθνς και ευρωπακ εππεδο- διασυνοριακ μεταφορ πλοων που οδηγονται προς διλυση

6. Εξταση στοιχεων για την εγγραφ στο μητρο του ΥΠΕΚΑ επιχειρσεων που δραστηριοποιονται σε εργασες διαχερισης αποβλτων που εντσσονται στην εναλλακτικ διαχεριση

7. Σνταξη ενημερωτικν σημειωμτων για την εναλλακτικ διαχεριση. Γνωμοδοτσεις σε ΜΠΕ για δραστηριτητες διαχερισης αποβλτων που εντσσονται στην εναλλακτικ διαχεριση