ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 01/10/2009


01/10/2009

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) οικ. 125494/25-9-2009 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009) για τον καθορισμό των διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Β/). Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται, αφ’ ενός, η ειδικότερη διαδικασία για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας και, αφ’ ετέρου, ο τρόπος καταβολής των οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση, αλλά και για την αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας, με σκοπό την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων.


16/03/2009

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408Β/5.3.09) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001 (Α 179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004 (Α 75), το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του π.δ. 82/2004 (Α 64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του π.δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 3.β) του π.δ. 117/2004 (Α 82)»


16/03/2009

Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση οικ. 116570 /13.2.2009 « Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων».


13/02/2009

Ενημέρωση για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

 

11/02/2009

Το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίνει συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»
Ανακοίνωση Τύπου

 

19/01/2009

Η Ελλάδα δεύτερη στην ΕΕ στην ανακύκλωση φορητών μπαταριών
Ανακοίνωση Τύπου

 

12/01/2009

Έγκριση Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ανακοίνωση Τύπου

 

12/11/2008

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα Προεδρικά Διατάγματα για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
α) ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α /31.7.08)
β) ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08)

 

12/11/2008

Σχέδιο ΠΔ που ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

 

14/04/2008

Συνάντηση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ για θέματα ανακύκλωσης- Ανακοίνωση Τύπου

 

12/04/2008

Το ΓΕΔΣΑΠ συμμετέχει σε Διεθνές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TWINNING για την υποστήριξη των νέων κρατών μελών στην προσαρμογή τους στην Κοινοτική νομοθεσία και πoλιτικές, το ΓΕΔΣΑΠ, ύστερα από πρόσκληση της Αυστριακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (UMWELTBUNDESAMT), συμμετέχει σε πρόγραμμα οργάνωσης της υποδομής του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η συμμετοχή του ΓΕΔΣΑΠ κρίθηκε απαραίτητη από την Αυστριακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος λόγω της εμπειρίας των στελεχών του στο συγκεκριμένο θέμα και της γνώσης των Ευρωπαϊκών πρακτικών και πολιτικών. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας. Το ΓΕΔΣΑΠ συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος (σχεδιασμός δράσεων, προετοιμασία παραδοτέων, επιμόρφωση στελεχών του Βουλγαρικού Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ.) ενώ έχει αναλάβει και το σημαντικότερο μέρος της τεχνικής και διοικητικής διαχείρισής του.

Το πρόγραμμα (BG/07/IB/EN/05) εγκρίθηκε πρόσφατα ύστερα από αξιολόγηση που έλαβε χώρα την 12η Μαρτίου στη Σόφια. Η αξιολόγηση έγινε από υψηλόβαθμα στελέχη των συναρμόδιων Βουλγαρικών Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών υπό την εποπτεία και των Υπηρεσιών της Επιτροπής Ε.Ε. που συνεκτίμησαν την ποιότητα της πρότασης που υποβλήθηκε καθώς και την εμπειρία των επιστημόνων που θα εργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η επιθυμία της Βουλγαρικής πλευράς να συνεργαστεί στενά με το ΥΠΕΧΩΔΕ στο καυτό θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Η έναρξη του προγράμματος προβλέπεται για τον Οκτώβριο με συνολική διάρκεια 18 μήνες.

 

16/07/2007

Το σχέδιο ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις υπεγράφη και από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και προωθείται για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Επικρατείας.

 

12/06/2007

Ομιλία του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά στα εγκαίνια του εργοστασίου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ.

 

14/05/2007

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γ. Σουφλιάς υπέγραψε το Σχέδιο ΠΔ για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)- Ανακοίνωση Τύπου

 

07/05/2007

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γ. Σουφλιάς υπέγραψε το σχέδιο ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) - Ανακοίνωση Τύπου.

 

25/04/2007

Ομιλία του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κου Γ. Σουφλιά στην Ημερίδα με θέμα «Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης»