ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΟΝΤΩΝ

ενημρωση: 22/05/2012


ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 2939/2001  «Συσκευασες και εναλλακτικ διαχεριση των συσκευασιν και λλων προντων – δρυση Εθνικο Οργανισμο Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν και λλων Προντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και λλες διατξεις»
Ν. 3854/2010 «Τροποποηση της νομοθεσας για την εναλλακτικ διαχεριση των συσκευασιν και λλων προντων και τον Εθνικ Οργανισμ Εναλλακτικς Διαχερισης Συσκευασιν και λλων Προντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και λλες διατξεις»
Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντικ αδειοδτηση ργων και δραστηριοττων, ρθμιση αυθαιρτων σε συνρτηση με δημιουργα περιβαλλοντικο ισοζυγου και λλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Περιβλλοντος»Ν. 4042/2012  «Ποινικ προστασα του περιβλλοντος − Εναρμνιση με την Οδηγα 2008/99/ΕΚ − Πλασιο παραγωγς και διαχερισης αποβλτων − Εναρμνιση με την Οδηγα 2008/98/ΕΚ − Ρθμιση θεμτων Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
ΚΥΑ 8668/2007 γκριση Εθνικο Σχεδιασμο Διαχερισης Επικνδυνων Αποβλτων (ΕΣΔΕΑ), σμφωνα με το ρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοιν υπουργικ απφαση «Μτρα, ροι και περιορισμο για τη διαχεριση επικνδυνων αποβλτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμρφωση με τις διατξεις του ρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγας του Συμβουλου της 18ης Μαρτου 1991. Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοιν υπουργικ απφαση «Μτρα ροι και περιορισμο για την διαχεριση επικινδνων αποβλτων … κ.λπ.»’ (Β 383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/206 κοιν υπουργικ απφαση «γκριση Γενικν Τεχνικν Προδιαγραφν για την διαχεριση επικνδυνων αποβλτων … κ.λπ.» (Β 791)
ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μτρα ροι και περιορισμο για την διαχεριση επικινδνων αποβλτων σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικνδυνα απβλητα» του συμβουλου της 12ης Δεκεμβρου 1991. Αντικατσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα και ροι για τη διαχεριση επικινδνων αποβλτων»(Β’ 604)
KYA 24944/1159/2006 «γκριση Γενικν Τεχνικν Προδιαγραφν για την διαχεριση επικνδυνων αποβλτων σμφωνα με το ρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοιν υπουργικ απφαση «Μτρα ροι και περιορισμο για την διαχεριση επικινδνων αποβλτων κ.λπ.» (Β383) και σε συμμρφωση με τις διατξεις του ρθρου 7 (παρ.1) της οδηγας 91/156/ΕΚ του Συμβουλου της 18ης Μαρτου 1991»"
ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 «Καθορισμς ψους ανταποδοτικν τελν απ ατομικ συλλογικ συστματα εναλλακτικς διαχερισης συσκευασιν / λλων προντων για την κδοση πιστοποιητικο εναλλακτικς διαχερισης (Π.Ε.Δ) σμφωνα με το ρθρο 9 (παρ. 3.β) του Ν. 2939/2001 (Α 179), το ρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 109/2004 (Α 75), το ρθρο 7 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 82/2004 (Α 64), το ρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 116/2004 (Α 81), το ρθρο 9 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 115/2004 (Α 80), το ρθρο 8 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 117/2004 (Α 82)»
ΚΥΑ 104826/2004 «Καθορισμς ψους ανταποδοτικν τελν απ ατομικ συλλογικ συστματα εναλλακτικς διαχερισης συσκευασιν / λλων προντων (πως αυτ ορζονται στο ρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογ των ρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του ρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασες και εναλλακτικ διαχεριση συσκευασιν και λλων προντων κ.λ.π." (Α179)»
ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μτρα και ροι για τη Διαχεριση Στερεν Αποβλτων. Εθνικς και Περιφερειακς Σχεδιασμς Διαχερισης»
ΚΥΑ 112145/2004 «Ξεχωριστ αναγραφ της χρηματικς εισφορς επ των τιμολογων πλησης σε λα τα στδια πλησης των ελαστικν των οχημτων, των ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν, του ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο, των οχημτων, των λιπαντικν ελαων, εκτς των τιμολογων που απευθνονται στους τελικος αγοραστς χρστες - επιτηδευματες
Υπουργικ Απφαση οικ. 116570/13.2.2009 «Κανονισμς για τη διαδικασα ανανωσης των εγκρσεων συστημτων ατομικς συλλογικς εναλλακτικς διαχερισης συσκευασιν και λλων προντων»

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΥΑ 9268/469/2007
«Τροποποηση των ποσοτικν στχων για την ανκτηση και ανακκλωση των αποβλτων των συσκευασιν σμφωνα με το ρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταο εδφιο) του ν. 2939/2001 (A 179), καθς και λλων διατξεων του νμου αυτο, σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποηση της οδηγας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας», του Συμβουλου της 11ης Φεβρουαρου 2004»
Οδηγα 94/62/ΕΚ για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας που τροποποιθηκε απ την Οδηγα 2004/12/ΕΚ
1997/129/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 28ης Ιανουαρου 1997 για τον καθορισμ συστματος αναγνρισης των υλικν συσκευασας σμφωνα με την οδηγα 94/62/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασιν
1999/177/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 8ης Φεβρουαρου 1999 σχετικ με την καθιρωση των ρων παρκκλισης για τις πλαστικς παλτες και κιβτια σον αφορ τα εππεδα συγκντρωσης που καθορζει η οδηγα 94/62/ΕΚ για τις συσκευασες και τα απβλητα συσκευασιν
2001/171/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 19ης Φεβρουαρου 2001, για τον καθορισμ των ρων παρκκλισης σον αφορ τις γυλινες συσκευασες σε σχση με τα εππεδα συγκντρωσης βαρων μετλλων που θεσπζονται στην οδηγα 94/62/ΕΚ σχετικ με τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας.
2001/524/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 28ης Ιουνου 2001 σχετικ µε τη δημοσευση των στοιχεων αναφορς των προτπων ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επσημη Εφημερδα των Ευρωπακν Κοινοττων στο πλασιο της εφαρμογς της οδηγας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας.
2005/270/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 22ας Μαρτου 2005 για τον καθορισμ των πινκων του συστματος βσεων δεδομνων σμφωνα με την οδηγα 94/62/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας.
2006/340/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς της 8ης Μαου 2006 για την τροποποηση της απφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπ την παρταση της ισχος των ρων παρκκλισης για τις γυλινες συσκευασες σε σχση με τα εππεδα συγκντρωσης των βαρων μετλλων που θεσπζει η οδηγα 94/62/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου.
Επιπλον χει εκδοθε η 2005/C 44/13 Ανακονωση της Επιτροπς, στο πλασιο της εφαρμογς της οδηγας 94/62/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Δεκεμβρου 1994 για τις συσκευασες και τα απορρμματα συσκευασας.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)


ΠΔ 117/2004
«Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο, σε συμμρφωση με τις διατξεις των οδηγιν 2002/95/ΕΚ σχετικ με τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε εδη ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο και 2002/96/ΕΚ σχετικ με τα απβλητα ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο του Συμβουλου της 27ης Ιανουαρου 2003»
που τροποποιθηκε απ το
ΠΔ 15/2006 «Τροποποηση του Προεδρικο Διατγματος 117/2004 (Α 82), σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2003/108 «για την τροποποηση της οδηγας 2002/96/EK σχετικ με τα απβλητα ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο (ΑΗΗΕ) του Συμβουλου της 8ης Δεκεμβρου 2003»
Υπουργικ Απφαση οικ. 133480/14-11-2011 (ΦΕΚ 2711 Β/ 15-11-11) «Τροποποηση του Παραρτματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004 »
Οδηγα 2011/65/ΕΚ για τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε εδη ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο (αναδιατπωση)
Οδηγα 2002/95/ΕΚ σχετικ με τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε εδη ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
Οδηγα 2002/96/ΕΚ σχετικ με τα απβλητα ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
Οδηγα 2003/108/ΕΚ για τροποποηση της οδηγας 2002/96/ΕΚ σχετικ με τα απβλητα ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
Οδηγα 2008/35/ΕΚ
για την τροποποηση της οδηγας 2002/95/ΕΚ σχετικ με τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε εδη ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο, σον αφορ τις εκτελεστικς αρμοδιτητες που ανατθενται στην Επιτροπ.
2005/747/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την προσαρμογ στην τεχνικ προδο του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν
σε εδη ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
2005/717/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση με στχο την προσαρμογ στην τεχνικ προδο του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε εδη ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
2005/618/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την καθιρωση μγιστων τιμν συγκντρωσης για ορισμνες επικνδυνες ουσες στα εδη ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο
2006/310/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση, με στχο την προσαρμογ στην τεχνικ προδο, του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σε ,τι αφορ τις εξαιρσεις ορισμνων εφαρμογν του μολβδου
2006/690/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, ως προς τις εξαιρομενες εφαρμογς μολβδου σε υαλοκρσταλλα, για τις ανγκες προσαρμογς στην τεχνικ προδο
2006/691/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση, με στχο την προσαρμογ στην τεχνικ προδο, του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τις εξαιρομενες εφαρμογς του μολβδου και του καδμου
2006/692/ΕΚ  Απφαση της Επιτροπς περ τροποποισεως του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, ως προς τις εξαιρομενες εφαρμογς εξασθενος χρωμου, για τις ανγκες προσαρμογς
στην τεχνικ προδο
Απφαση 2008/385/ΕΚ Απφαση της Επιτροπς για την τροποποηση, με σκοπ την προσαρμογ στην τεχνικ προδο, του παραρτματος της οδηγας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ τις εξαιρσεις απ τις
εφαρμογς του μολβδου και του καδμου

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)

ΠΔ 82/2004
«Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των Αποβλτων των Λιπαντικν Ελαων»
Οδηγα 2008/98/ΕΚ για τα απβλητα και την κατργηση ορισμνων οδηγιν

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΔ 109/2004
«Μτρα και ροι για την εναλλακτικ διαχεριση των μεταχειρισμνων ελαστικν των οχημτων. Πργραμμα για την εναλλακτικ διαχερισ τους»

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΚΥΑ
41624/2057/Ε103/2010  «Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν σε συμμρφωση με τις διατξεις των οδηγιν 2006/66/ΕΚ σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν και με την κατργηση της οδηγας 91/157/ ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποηση της οδηγας 2006/66/ΕΚ σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν, σο αφορ την τοποθτηση ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν στην αγορ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου»
Οδηγα 2006/66/ΕΚ σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν και με την κατργηση της οδηγας 91/157/ΕΟΚ
Οδηγα 2008/12/ΕΚ για την τροποποηση της οδηγας 2006/66/ΕΚ σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν, σον αφορ τις εκτελεστικς αρμοδιτητες που ανατθενται στην Επιτροπ
Οδηγα 2008/103/ΕΚ για την τροποποηση της οδηγας 2006/66/ΕΚ σον αφορ την τοποθτηση ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν στην αγορ
2008/763/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς της 29ης Σεπτεμβρου 2008 για την καθιρωση, σμφωνα με την οδηγα 2006/66/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, κοινς μεθοδολογας για τον υπολογισμ των ετσιων πωλσεων φορητν ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν στους τελικος χρστες

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)


ΠΔ 116/2004
«Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των οχημτων στο τλος του κκλου ζως τους, των χρησιμοποιημνων ανταλλακτικν τους και των απενεργοποιημνων καταλυτικν μετατροπων σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2000/53/ΕΚ «για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους» του Συμβουλου της 18ης Σεπτεμβρου 2000».
Οδηγα 2000/53/ΕΚ για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους.
Η Οδηγα 2000/53/ΕΚ τροποποιθηκε περαιτρω με τις εξς οδηγες:
Οδηγα 2008/112/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 16ης Δεκεμβρου 2008 , για την τροποποηση των οδηγιν του Συμβουλου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιν του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ στε να προσαρμοσθον με τον κανονισμ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινμηση, την επισμανση και τη συσκευασα ουσιν και μειγμτων
Οδηγα 2008/33/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 11ης Μαρτου 2008 , για την τροποποηση της οδηγας 2000/53/ΕΚ για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους, σον αφορ τις εκτελεστικς αρμοδιτητες που ανατθενται στην Επιτροπ
Οδηγα 2011/37/ΕΕ περ τροποποησης του παραρτματος ΙΙ της Οδηγας 2000/53/ΕΚ
Επσης εκδθηκαν οι εξς Αποφσεις της Επιτροπς Ε.Ε.:
 2001/753/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 17ης Οκτωβρου 2001, σχετικ με ερωτηματολγιο για τις εκθσεις των κρατν μελν περ της εφαρμογς της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2002/151/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 19ης Φεβρουαρου 2002, σχετικ με τις ελχιστες απαιτσεις για το πιστοποιητικ καταστροφς που εκδδεται σμφωνα με το ρθρο 5 παργραφος 3 της οδηγας 2000/53/EΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος της διρκειας της ζως τους
2002/525/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 27ης Ιουνου 2002, για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2003/138/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 27ης Φεβρουαρου 2003, για τη θσπιση προτπων κωδικοποησης για τα κατασκευαστικ στοιχεα και τα υλικ, δυνμει της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2005/63/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 24ης Ιανουαρου 2005, για την τροποποηση του παραρτματος II της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2005/293/EK: Απφαση της Επιτροπς, της 1ης Απριλου 2005, για τον καθορισμ λεπτομερν καννων για την παρακολοθηση των στχων επαναχρησιμοποησης /ανκτησης και επαναχρησιμοποησης /ανακκλωσης που προβλπονται στην οδηγα 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2005/437/EK: Απφαση της Επιτροπς, της 10ης Ιουνου 2005, με την οποα καταργεται η απφαση 2005/63/ΕΚ της Επιτροπς για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2005/438/EK: Απφαση της Επιτροπς, της 10ης Ιουνου 2005, για τροποποηση του παραρτματος II της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2005/673/EK: Απφαση του Συμβουλου, της 20ς Σεπτεμβρου 2005, για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους
2008/689/ΕΚ: Απφαση της Επιτροπς, της 1ης Αυγοστου 2008 , περ τροποποησης του παραρτματος II της οδηγας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους


ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)


ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1312Β /24.8.2010 «Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων απ εκσκαφς, κατασκευς και κατεδαφσεις (ΑΕΚΚ)»
Οδηγα 2008/98/ΕΚ για τα απβλητα και την κατργηση ορισμνων οδηγιν


ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Ιουνου 2006 για τις μεταφορς αποβλτων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 της Επιτροπς της 26ης Νοεμβρου 2007 για την τροποποηση των παραρτημτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις μεταφορς αποβλτων, τσι στε να ληφθον υπψη η τεχνικ προδος και οι αλλαγς που συμφωνθηκαν στο πλασιο της σμβασης της Βασιλεας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπς της 29ης Νοεμβρου 2007 σχετικ με την εξαγωγ για αξιοποηση ορισμνων αποβλτων που περιχονται στο παρρτημα ΙΙΙ ΙΙΙΑ του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου προς ορισμνες χρες στις οποες δεν εφαρμζεται η απφαση του ΟΟΣΑ για τον λεγχο των διασυνοριακν διακινσεων αποβλτων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 740/2008 της Επιτροπς της 29ης Ιουλου 2008 για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικ με τις διαδικασες που πρπει να ακολουθονται κατ την εξαγωγ αποβλτων σε ορισμνες τρτες χρες
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2008 της Επιτροπς της 15ης Ιουλου 2008 για τη συμπλρωση του παραρτματος ΙΓ του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις μεταφορς αποβλτων.
Κανονισμς (ΕΚ) αριθ. 967/2009 της Επιτροπς, της 15ης Οκτωβρου 2009 , για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικ με την εξαγωγ για αξιοποηση ορισμνων αποβλτων προς ορισμνες χρες που δεν ανκουν στον ΟΟΣΑ
Κανονισμς (ΕΕ) αριθ. 837/2010 της Επιτροπς, της 23ης Σεπτεμβρου 2010 , για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικ με την εξαγωγ για αξιοποηση ορισμνων αποβλτων προς ορισμνες χρες που δεν ανκουν στον ΟΟΣΑ
Κανονισμς (ΕΕ) αριθ. 661/2011 της Επιτροπς, της 8ης Ιουλου 2011 , για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικ με την εξαγωγ για αξιοποηση ορισμνων αποβλτων προς ορισμνες χρες που δεν ανκουν στον ΟΟΣΑ
Υ.Α. 35043/2524/10, (1385/Β/2.9.10) «Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 24ης Σεπτεμβρου 2008 σχετικ με τις εσωτερικς μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων»