ενημρωση: 22/05/2012


Η διαχεριση των αποβλτων αποτελε να απ τα πλον σνθετα και δσκολα προβλματα που καλεται να αντιμετωπσει η χρα μας, πως και κθε σγχρονη κοινωνα.
Η ιερρχηση της διαχερισης των αποβλτων πως αυτ αποτυπνεται στην οδηγα 2008/98/ΕΚ «για τα απβλητα και την κατργηση ορισμνων οδηγιν» η οποα ενσωματθηκε στο εθνικ δκαιο με το ν. 4042/2012, παρουσιζεται κατωτρω:

«Ο ρυπανων πληρνει» συνιστ κατευθυντρια αρχ σε ευρωπακ αλλ και εθνικ εππεδο. Ο παραγωγς και ο κτοχος των αποβλτων θα πρπει να διαχειρζονται τα απβλητα κατ τρπο που να εξασφαλζει υψηλ εππεδο προστασας του περιβλλοντος και της ανθρπινης υγεας.
Με την οδηγα 2008/98/ΕΚ εισγεται η «διευρυμνη ευθνη του παραγωγο» η οποα εναι να απ τα μσα για την υποστριξη του σχεδιασμο και της παραγωγς αγαθν, προκειμνου να διευκολυνθε η αποτελεσματικ διαχεριση των πρων καθ λο τον κκλο ζως τους συμπεριλαμβανομνης της πρληψης, επαναχρησιμοποησης, ανακκλωσς λλης μορφς ανκτησης των αποβλτων τους. Τα φυσικ νομικ πρσωπα τα οποα κατεπγγελμα αναπτσσουν, κατασκευζουν, μεταποιον επεξεργζονται πωλον εισγουν προντα (παραγωγς προντος φρουν διευρυμνη ευθνη παραγωγο.
δη απ την κεμενη νομοθεσα για την «εναλλακτικ διαχεριση» των αποβλτων (ν. 2939/01 πως τροποποιθηκε και ισχει με το ν. 3854/2010 και τα κατ εξοουσιοδτηση αυτο εκδοθντα ΠΔ και ΚΥΑ) απορρει ρητ η υποχρωση του παραγωγο / διαχειριστ συσκευασιν - λλων προντων να οργανσει την επαναχρησιμοποηση των προντων συσταστικν στοιχεων αυτν καθς και τις εργασες διαχερισης των αποβλτων, τοι συλλογ, μεταφορ, αποθκευση, ανκτηση, με την οργνωση συμμετοχ σε συστματα εναλλακτικς διαχερισης.
Τα συστματα εναλλακτικς διαχερισης εναι φορες οι οποοι εγκρνονται απ τον Ελληνικ Οργανισμ Ανακκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ο οποος εναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα εποπτευμενο απ το ΥΠΕΚΑ. Επισημανεται τι τα συστματα εναλλακτικς διαχερισης εξυπηρετον σκοπ δημοσου συμφροντος οργαννοντας τις προαναφερμενες εργασες διαχερισης και δεν χουν κερδοσκοπικ χαρακτρα, δεδομνου τι τυχν κρδη των συστημτων δεν διανμονται στους μετχους αυτν αλλ δημιουργονται αποθεματικ προοριζμενα για την κλυψη των ζημιν επμενων χρσεων.