ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ενημέρωση: 22/05/2012


Υ.Π.Ε.Κ.Α. – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ’λλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ)

Πατησίων 147
Τ.Κ 11251 Αθήνα
Προϊσταμένη ΓΕΔΣΑΠ
Αναστασία Αρφανάκου
τηλ: 210 8654950
Fax: 210 8627444
E-mail: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL
Δ. Τσότσος 210 8627186 210 8627444 d.tsotsos@prv.ypeka.gr
Μ. Μπαντή 210 8668132 210 8668132 m.banti@dpers.minenv.gr
Α. Μουζάκης

210 8668132

210 8668132 a.mouzakis@prv.ypeka.gr